Home / mba / اموزش mba با همکاری دانشگاه آزاد در بجنورد

اموزش mba با همکاری دانشگاه آزاد در بجنورد

دوره های mbaو ضرورت آن در عصر اینتر نت یکی از عوامل مهم تجارت امروزی معرفی گردیده. دانش پژوهای این دوره ها که بعنوان
Master Of Business Administration یا مدیریت ارشد کسب و کار معرفی میگردند . با استفاده از آخرین به روز رسانی ها و همچنین اطلاعات مدیریتی در سطح جهانی به بررسی و مدیریت استراتژی مهارت های کسب و کار پرداخته و با استفاده از الگو های مدیریتی ، می توانند همگام با مدیریت جهانی راهی نو برای شناساندن و یا اقدام به تجارت انجام بدهند . دوره های mba در سه سطح تعریف و آموزش داده می شود .
مجتمع آموزشی یاسین افتخار دارد با همکاری دانشگاه ازاد بجنورد اقدام به برگزاری این دوره هابنماید . فراگیران پس از اتمام دوره و قبولی موفق به اخذ مدرک بین المللی و گواهی گذراندن دوره از دانشگاه آزاد خواهند شد /
عناوین دوره های مدیریت mbaدر سطح یک
عنوان دوره 1- توانائي اجرا و عملياتي نمودن مباني سازمان و مديريت
هدف دوره :
آشنا كردن دانشپذيران با مفاهيم كلي مديريت در جوامع مختلف و كاربرد اصول مديريت در رابطه با نيازهاي
جامعه در جهت خودكفايي و رفع نيازهاي مادي و معنوي و با توجه به شرايط موجود از نظر فرهنگي ،
اجتماعي ، مذهبي و اقتصادي.
عنوان دوره 2- توانائي در عملياتي نمودن مسائل روز مديريت
هدف دوره :
اين درس با هدف معرفي مباحث و موضوعات رشته مختلف مرتبط با مديريت كه آگاهي آن براي يك مديرضرورت
دارد بنحوي متمايز و منحصر به فرد طراحي و تدوين گرديده است سر فصل انتخابي براي اين درس با توجه به
بررسي كارشناسي و تجارب صاحبنظران در خصوص نقصان و كمبودهاي دروس دا نشگاهي مديريت و طبق
آخرين منابع عملي معتبر و ممتاز مديريت و با نگاهي بومي و كاربردي با لحاظ آخرين تغييرات و تحولات جهاني
و ملي تهيه و تنظيم گرديده كه در 20 ساعت درسي ارائه خواهد شد.
عنوان دوره 3- توانائي كسب مهارتهاي عمومي بازاريابي
هدف دوره :
آشنا كردن دانشپذيران با مفاهيم كلي مديريت بازار و كاربرد آن در نيازهاي جامعه در جهت خودكفايي و رفع
نيازهاي مادي و معنوي و با توجه به شرايط موجود از نظر فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي و اقتصادي
عنوان دوره 4- توانائي بكارگيري دانش و مهارتهاي مالي
هدف دوره :
هدف از اين درس آشنائي افراد با مباحث مختلفي است كه از لحاظ مالي مطالعه آن براي تصميم گيري مديريت
ضروريست. از آنجائيكه واحد مديريت مالي را ميتوان قلب اطلاعاتي يك سازمان ناميد اطلاعات وگزارشات خروجي
اين واحد ميتواند مهمترين معيار سنجش كارائي سازمان بشمار آيد. در اين درس فردمياموزد كه چگونه سازمان
خود را از لحاظ مالي تجزيه و تحليل نمايد.
عنوان دوره 5- توانائي بكارگيري دانش و مهارتهاي حسابداري
هدف دوره :
مطالعه حسابداري مخصوصا در امر برنامه ريزي و كنترل عمليات بسيار حائز اهميت است و م فاهيم و فنون
اساسي آن از جهت برنامه ريزي و كنترل نه فقط در موسسات توليدي بلكه در كليه سازمانها مورد استفاده قرار
مي گيرد و به همين علت در درس حسابداري مديريت يا حسابداري درون سازماني بيشتر به مسائل برنامه ريزي
و كنترل تاكيد ميشود تا بر نحوه محاسبه قيمت تما م شده محصولات و ارزيابي موجودي هاي جنسي و تعيين
ميزان سود.

عناوین دوره های مدیریت mbaدر سطح دو
عنوان دوره 1- توانائي بكارگيري مباني و تفكر راهبردي در سازمانها
هدف دوره :
آشنايي با فرآيند برنامه ريزي در بنگاههاي اقتصادي و مباني و فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
عنوان دوره 2-2 توانائي طراحي و بهينه سازي ساختار سازمان
هدف :
در اين درس با تأكيد بر سازماندهي آينده ، بعد از معرفي خصوصيات اين نوع سازمانها توسعه داده مي شود.
عنوان دوره-2- 3 توانائي بكارگيري راهبرد هاي جذب و توسعه منابع انساني
– هدف دوره
نقش اساسي مديريت در كليه سطوح موسسات استفاده مطلوب از منابع ( انساني و مادي ) و هدايت و كنترل
منابع سازمان در جهت حصول هدفهاي معين است . كسب فايده از منابع مادي با بكار بردن شيوه هاي فني و
تكنولوژي امكان دارد . حصول استفاده مطلوب از منابع انساني و ايجاد روحيه همكاري و كوشش مشترك در
سازمان به سهولت امكان پذير نيست بلكه براي اين مقصود مديران بايد به فلسفه و روشهاي نوين مديريت
منابع انساني آشنا شوند ، لذا هدفهاي آموزش در اين درس عبارتند از:
-1 آشنا كردن دانشپذيران با تكنيكها و روشهاي اصول مديريت منابع انساني
-2 بررسي مسايل و مشكلات مديريت منابع انساني جاري كشور و چگونگي استفاده از اصول و
روشهاي مديريت منابع انساني در حل اين مشكلات
-3 آشنايي با مقررات و قوانين استخدامي كشور
عنوان دوره 2 -4 توانائي حل مسئله با استفاده ازابزارهاي نوين تحليل اقتصادي –
هدف دوره :
آشنايي دانشپذيران با مفاهيم نظري و قوانين حاكم بر بودجه و اهداف تدوين بودجه و نحوه تعيين بودجه
شركتها
عنوان دوره 2-5توانائي بكارگيري راهبردهاي بهينه سازي رفتار سازماني –
هدف دوره :
در جامعه امروزي شركت افراد در سازمانهاي مختلف اجتناب ناپذير است . از آنجايي كه هدفها و منافع افراد با
هدفها و منافع سازمان و مديريت اغلب همسو نمي باشد و گاهي در تضاد با هم ممكن است باشد بنا بر اين
موضوع رفتار سازماني و هدف آن تجزيه و تحليل عوامل گوناگون در رابطه با علل رفتارها ، پيش بيني
رفتارهاي آتي و هدايت و كنترل و تغيير رفتارها در سطح فردي ، گروهي و سازماني مي باشد . تا به اين
ترتيب به توان محيطي مساعد براي پيشرفتهاي شخصي و همچنين امكانات لازم براي نيل به هدفهاي
سازماني را فراهم آورد.
عناوین دوره های مدیریت mbaدر سطح پیشرفته
– عنوان دوره 1-3توانائي بكارگيري راهبردهاي توسعه بازار كسب و كار
هدف دوره :
ايجاد زمينه جهت رويكرد استراتژيك به مسئله بازاريابي و حضور در بازارهاي بين المللي ، اين درس به عنوان
چهارچوبي جهت يكپارچگي ساير دروس اين مجموعه اختياري در نظر گرفته شده است.
عنوان دوره 2-3 توانائي بكارگيري راهبردهاي توسعه و تغيير در سازمانها –
هدف دوره :
– احاطه دانشپذيران به فنون بهبود و بازسازي سازمان
– آشنايي دانشپذيران با شيوه هاي تغيير و تحول و توسعه سازمان ي با تأكيد بر جنبه هاي ساختاري ،
رفتاري و فن آوري
عنوان دوره -3-3توانائي اجراي الگوي مديريت مالي پيشرفته –
هدف دوره :
كاربرد نظريه هاي مالي در تصميم در اين درس با استفاده از روش بررسي مواد خاص (Case study)
گيري هاي مختلف مديريت نظيرمديريت سرمايه در گردش ، بودجه بندي سرمايه اي ، تركيب سرمايه و خط
مشي تقسيم سود مورد مطالعه قرار مي گيرد و هدف از ارائه آن افزايش مهارت و توانايي دانشپذيران در
تصميم گيري هاي صحيح مالي است
. عنوان دوره 4-3 – توانائي بكارگيري اصول و فنون تبليغات –
هدف دوره :
آشنايي با تحليل ، طراحي و ارزيابي روشهاي مختلف تبليغات
عنوان دوره 5 – 3 توانائي بكارگيري اصول و فنون مذاكرات تجاري
– هدف دوره :
هدف ار اين دوره آشنائي با اصول و مفاهيم ارتباطات ، روشهاي موثر و كارآمد مذاكره و حل تعارضات مختلف
در سطوح فردي ، گروهي و سازماني است.

علاقه مندان می توانند جهت اطلاع با شماره تماس 05832244537 تماس و یا به ادرس
بجنورد خیابان امام خمینی غربی – حدفاصل میدان کارگر و چهارراه قیام – مجتمع آموزش یاسین مراجعه نمایند

در باره مرکز آموزش یاسین

مجتمع آموزش یاسین در سال 1390 با هدف آموزش زیرساختاری و با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری .همچنین سازمان فنی و حرفه ای کشور در رشته های گردشگری و هتل داری در خراسان شمالی شروع بکار نمود .در سال 1392 مجوز هنرستان هتل داری و گردشگری به نام می سی نو را ازسازمان آموزش و پرورش دریافت تا اموزش در صنعت گردشگری را از پایه و طبق آخرین استاندار های جهان برنامه ریزی کنیم .افتخار داریم به موازات اموزش های پایه ای در صنعت گردشگری با فعال سازی دپارتمان های مدیریت و معماری و تربیت جوانان مستعد به این رشته ها پلی میان به روز رسانی صنعت گردشگری و ارتباط با مدیریت و معماری نوین همگام با نیاز گردشگری کشور باشیم

همچنین بررسی کنید

زبان

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی

شروع آموزش دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی اعطای مدرک بین المللی تعریف …

دیدگاهتان را بنویسید