برگزاری دوره بازآموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

تعریف :
به منظور گسترش حرفه گرايي و مديريت حرفه اي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني و ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي فعالان گردشگری ، دوره های توانمندسازی توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی برمبناء دستورالعمل سازمان آموزش وزارت گردشگری ، طراحي شده است.
اهداف آموزشي دوره ها
هدف از طراحی این دوره ها ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی فعالین گردشگری می باشد. همچنین استانداردسازی سطوح راهبردها و فرایندهای آموزشی از دیگر اهداف این دوره های آموزشی است تا مخاطبین ،ضمن ارتقاء بهره وری با تسلط بر سطوح چهارگانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی؛ ریسک های حرفه¬ای خود در این حوزه را کاهش دهند.
این دوره به از سلسله دوره های توانمند سازی سازمان آموزش وزارت گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در تاریخ 1399/04/02 و 1399.04.08 برگزار گردید
ددوره بازآموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با حضور استاد عرفان فکری از اساتید بین المللی گردشگری و 50 نفر فراگیر بصورت آنلاین برگزار گردید . >