برگزاری دوره آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در گردشگری

تعریف :
به منظور گسترش حرفه گرايي و مديريت حرفه اي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني و ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي فعالان گردشگری ، دوره های توانمندسازی توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی برمبناء دستورالعمل سازمان آموزش وزارت گردشگری ، طراحي شده است.
اهداف آموزشي دوره ها
هدف از طراحی این دوره ها ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی فعالین گردشگری می باشد. همچنین استانداردسازی سطوح راهبردها و فرایندهای آموزشی از دیگر اهداف این دوره های آموزشی است تا مخاطبین ،ضمن ارتقاء بهره وری با تسلط بر سطوح چهارگانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی؛ ریسک های حرفه¬ای خود در این حوزه را کاهش دهند.

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در گردشگری از سلسله دوره های توانمند سازی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی توسط مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین بصورت آنلاین برگزار گردید .
در این دوره تعداد 45 نفر از شاغلین بخش خصوصی گردشگری خراسان شمالی شرکت داشتند که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا گردید.
این دوره به از سلسله دوره های توانمند سازی سازمان آموزش وزارت گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در تاریخ 1399/03/27 و 1399/04/07برگزار گردید . استاد دوره آقای امیرحسین اخلاقی پور بود